Zápis o náhradní valné hromadě spolku ze dne 9. listopadu 2018

Zápis o náhradní valné hromadě spolku
ze dne 9. listopadu 2018

KlimNet z. s.
se sídlem: 28.října 141, Klimkovice, 742 83
IČ: 26666936
Den konání: 9. listopadu 2018, čas: 18:30 hod.
Místo konání: Klimkovice, Hasičská zbrojnice

Pořad jednání:
1. zahájení
2. zpráva o dosavadním hospodaření sdružení
3. plán hospodaření na další rok
4. seznámení s postupem ukončení členství členům, kteří neplní své závazky vůči spolku
5. diskuze
6. závěr

PRŮBĚH

1. Náhradní valnou hromadu (NVH) zahájil Štěpán Hradský, předseda spolku v 18:30 hod., který konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 12 členů spolku a NVH je usnášení schopná.
Štěpán Hradský navrhl jako zapisovatele Aleše Rašku, skrutátora Daniela Tvrdého a jako ověřovatele Pavla Vdovičíka, v souladu s příslušným ustanovením Stanov s tím, že Štěpán Hradský byl předsedajícím NVH zvolen dle Jednacího řádu na posledním zasedání rady spolku KlimNet dne 5.11.2018. Vyzval všechny přítomné, aby se k tomuto návrhu vyjádřili, resp. vyjádřili své připomínky.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Schválení programu.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

2. Předseda Štěpán Hradský přednesl členům zprávu o výsledcích hospodaření za rok 2017. Zpráva je součástí přílohy.
Přítomné informoval o počtu členů, kteří se aktivně podílí na chodu spolku. Dále uvedl statistiky počtu aktivních či neaktivních členů, množství úkonů provedených v uplynulém období, a to jak u členů, tak významnějších úkonů a událostí týkajících se sítě - předělávky AP, nové páteřní spoje, sponzorské dary finanční či věcné, sponzorské dary formou úlevy z členského příspěvku v případě organizací, IPTV, hotspoty.
Kontrolor spolku Pavel Vdovičík přítomné informoval o tom, že se v uplynulém období od konání předchozí VH a NVH účastnil většiny zasedání rady spolku, kde byl přítomen většině rozhodování o nakládání s prostředky spolku. Kontrolor spolku informoval přítomné, že se nedomnívá, že rada vynakládala a rozhodovala o vynakládání prostředků spolku v rozporu s cíli spolku obsaženými ve Stanovách. Dále přítomné informoval, že se domnívá, že rada spolku vynakládala prostředky spolku účelně.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

3. Předsedající Štěpán Hradský seznámil přítomné členy s plánem hospodaření na následující rok. Následně bylo hlasováno o zprávě o hospodaření za uplynulé období a o tomto plánu na období následující.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

4. Předseda Štěpán Hradský přítomné informoval o členech, kteří mají pozastavené členství z důvodu nehrazení členských příspěvků či jiných závazků. O jejich dalším setrvání ve spolku KlimNet bude rozhodnuto na první následující radě spolku po VH a NVH.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

5. Následně předsedající vyzval všechny přítomné, aby přednesli své dotazy, návrhy a připomínky.
Diskuze se týkala:
• používané technologie
• testování nových technologií
• navyšování rychlosti připojení

6. Předsedající Štěpán Hradský poté prohlásil pořad jednání NVH za ukončený, poděkoval všem přítomným za účast a NVH v 19 hod. ukončil.

Přílohy:
Prezenční listina ze dne 9. listopadu 2018 (k nahlédnutí v kanceláři)
Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2017 (k nahlédnutí v kanceláři)