Zápis o valné hromadě spolku ze dne 9. listopadu 2018

Zápis o valné hromadě spolku
ze dne 9. listopadu 2018

KlimNet z. s.
se sídlem: 28.října 141, Klimkovice, 742 83
IČ: 26666936
Den konání: 9. listopadu 2018, čas: 18:00 hod
Místo konání: Klimkovice, Hasičská zbrojnice

Pořad jednání:
1. zahájení
2. zpráva o dosavadním hospodaření sdružení
3. plán hospodaření na další rok
4. seznámení s postupem ukončení členství členům, kteří neplní své závazky vůči spolku
5. diskuze
6. závěr

PRŮBĚH
1. Valnou hromadu (VH) zahájil Štěpán Hradský, předseda spolku v 18:00 hod, který konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 11 členů spolku a valná hromada (VH) není usnášení schopná.

Předseda spolku Štěpán Hradský poté prohlásil pořad jednání VH za ukončený a VH ukončil
v 18:10 hod. Dle „Oznámení - o konání valné hromady" ze dne 10.října 2018 bude náhradní valná hromada svolána dne 9. listopadu 2018 v 18:30 hod. a bude mít nezměněný pořad jednání.

Přílohy:
Prezenční listina ze dne 9. listopadu 2018 (k nahlédnutí v kanceláři)