Zápis o náhradní valné hromadě spolku ze dne 22. listopadu 2019

 

Zápis o náhradní valné hromadě spolku
ze dne 22. listopadu 2019

KlimNet z. s.
se sídlem: 28.října 141, Klimkovice, 742 83
IČ: 26666936
Den konání: 22. listopadu 2019, čas: 18:30 hod.
Místo konání: Klimkovice, Hasičská zbrojnice

Pořad jednání:

 1. zahájení

 2. zpráva o dosavadním hospodaření sdružení

 3. plán hospodaření na další rok

 4. legislativní změny

 5. seznámení s postupem ukončení členství členům, kteří neplní své závazky vůči spolku

 6. diskuze

 7. závěr

PRŮBĚH

1. Náhradní valnou hromadu (NVH) zahájil Štěpán Hradský, předseda spolku v 18:30 hod., který konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 14 členů spolku a NVH je usnášení schopná.

Štěpán Hradský navrhl jako zapisovatele Veroniku Čechákovou, skrutátora Aleše Rašku a jako ověřovatele Pavla Vdovičíka, v souladu s příslušným ustanovením Stanov s tím, že Štěpán Hradský byl předsedajícím NVH zvolen dle Jednacího řádu na posledním zasedání rady spolku KlimNet dne 4.11.2019. Vyzval všechny přítomné, aby se k tomuto návrhu vyjádřili, resp. vyjádřili své připomínky.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Schválení programu.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

2. Předseda Štěpán Hradský přednesl členům zprávu o výsledcích hospodaření za rok 2018. Zpráva je součástí přílohy.

Přítomné informoval o počtu členů, kteří se aktivně podílí na chodu spolku. Dále uvedl statistiky počtu aktivních či neaktivních členů, množství úkonů provedených v uplynulém období, a to jak u členů, tak významnějších úkonů a událostí týkajících se sítě - předělávky AP, nové páteřní spoje, sponzorské dary finanční či věcné, sponzorské dary formou úlevy z členského příspěvku v případě organizací, IPTV, hotspoty. Přítomné členy informoval o změně poskytovatele konektivity a důvodech k tomu vedoucích.

Kontrolor spolku Pavel Vdovičík přítomné informoval o tom, že se v uplynulém období od konání předchozí VH a NVH účastnil většiny zasedání rady spolku, kde byl přítomen většině rozhodování o nakládání s prostředky spolku. Kontrolor spolku informoval přítomné, že se nedomnívá, že rada vynakládala a rozhodovala o vynakládání prostředků spolku v rozporu s cíli spolku obsaženými ve Stanovách. Dále přítomné informoval, že se domnívá, že rada spolku vynakládala prostředky spolku účelně.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

3. Předsedající Štěpán Hradský seznámil přítomné členy s plánem hospodaření na následující rok. Následně bylo hlasováno o zprávě o hospodaření za uplynulé období a o tomto plánu na období následující.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování

4. Předseda Štěpán Hradský přítomné informoval o členech, kteří mají pozastavené členství z důvodu nehrazení členských příspěvků či jiných závazků. O jejich dalším setrvání ve spolku KlimNet bude rozhodnuto na první následující radě spolku po VH a NVH.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

5. Následně předsedající vyzval všechny přítomné, aby přednesli své dotazy, návrhy a připomínky.

Diskuze se týkala:

 • používané technologie

 • testování nových technologií

 • navyšování rychlosti připojení

 • legislativních změn

 • plánovaného otevření pásma 60GHz

 • změny poskytovatele konektivity.


6. Předsedající Štěpán Hradský poté prohlásil pořad jednání NVH za ukončený, poděkoval všem přítomným za účast a NVH v 19:15 hod. ukončil.

Přílohy (k nahlédnutí v kanceláři):

Prezenční listina ze dne 22. listopadu 2019

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2018