Zápis o valné hromadě občanského sdružení ze dne 14. června 2013

Zápis o valné hromadě občanského sdružení
ze dne 14. června 2013

Občanské sdružení KlimNet
se sídlem: 28. října 141, Klimkovice, PSč: 742 83
Ič: 26666936
Den konání: 14.6.2013 čas: 18:00 hod
Místo konání: Klimkovice, Hasičská zbrojnice

Pořad jednání:

  1. Zahájení

  2. Zpráva o dosavadním hospodaření sdružení za rok 2012

  3. Plán hospodaření na rok 2013

  4. úprava Finančního řádu (snížení pravidelného měsíčního členského příspěvku)

  5. Transformace Občanských sdružení na Spolky (na základě účinnosti nového občanského zákoníku 89/2012 Sb., od 1.1.2014)

  6. Diskuze

  7. Závěr

PRŮBĚH

1. Valnou hromadu (VH) zahájil Daniel Tvrdý, předseda sdružení v 18:00 hod, který konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 15 členů sdružení a valná hromada (VH) není usnášení schopná.

Daniel Tvrdý poté prohlásil pořad jednání VH za ukončený a VH ukončil v 18:15 hod. Dle „Oznámení - o konání valné hromady" ze dne 27.5.2013 bude náhradní valná hromada svolána dne 14.6.2013 v 18:30 hod. a bude mít nezměněný pořad jednání.


Příloha:

Prezenční listina 14.6.2013