Zápis o náhradní valné hromadě občanského sdružení ze dne 14. června 2013

Zápis o náhradní valné hromadě občanského sdružení ze dne 14. června 2013

Občanské sdružení KlimNet
se sídlem: 28. října 141, Klimkovice, PSč: 742 83
Ič: 26666936
Den konání: 14.6.2013, čas: 18:30 hod
Místo konání: Klimkovice, Hasičská zbrojnice

Pořad jednání:

 1. Zahájení

 2. Zpráva o dosavadním hospodaření sdružení za rok 2012

 3. Plán hospodaření na rok 2013

 4. úprava Finančního řádu (snížení pravidelného měsíčního členského příspěvku)

 5. Transformace Občanských sdružení na Spolky (na základě účinnosti nového občanského zákoníku 89/2012 Sb., od 1.1.2014)

 6. Diskuze

 7. Závěr

PRŮBĚH

1. Náhradní valnou hromadu (NVH) zahájil Daniel Tvrdý, předseda sdružení v 18:30 hod., který konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 15 členů sdružení a NVH je usnášení schopná.

Daniel Tvrdý navrhl jako zapisovatele a skrutátora Veroniku čechákovou a jako ověřovatele Pavla Vdovičíka, v souladu s příslušným ustanovením Stanov s tím, že Daniel Tvrdý bude předsedající NVH. Vyzval rovněž všechny přítomné, aby se k tomuto návrhu vyjádřili, resp. vyjádřili své připomínky.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.


Schválení programu.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.Dále přítomné informoval o počtu aktivních členů, kteří se starají o chod KlimNetu.

Jedná se o:

6 členů rady, z toho 1 zaměstnanec

1 kontrolor

5 členů instalátorské komise, z toho 1 kontrolor

Celkem se tedy o chod sdružení stará 11 aktivních členů sdružení.

2. Předseda Daniel Tvrdý přednesl členům zprávu o výsledcích hospodaření za rok 2012.


Za rok 2012 se přijalo celkem 98 nových členů a 25 členů ukončilo nebo pozastavilo členství.

Opravili jsme 510 poruch u členů a 62 členů bylo přepojeno na rychlejší technologii 5GHz. Dále bylo u členů provedeno 709 jiných úkonů a požadavků. V provozu bylo 256 VoIP čísel.

KlimNet pokrývá Klimkovice, Josefovice, Olbramice, Zbyslavice, Těškovice, Mexiko, Hýlov, Klimkovice - Václavovice, Klimkovice - Janovice a částečně Bítov a Polanku.

K dnešnímu dni máme postaveno 41 AP bodů a 12 hot-spotů.


Počet aktivních členů k 31.5.2013 ...................................... 1116

Neaktivní členové (pozastaveno členství) ............................... 38

čekatelů na členství ............................................................ 18Rozložení připojených členů dle typu použité technologie:

Technologie

Procenta 2012

Procenta 2011

2,4 GHz

12%

18%

5 GHz

33%

50%

5 GHz nv2

42%

16%

Optika / Ethernet

13%

16%Finance
Předseda Daniel Tvrdý předložil zprávu o finančním hospodaření za rok 2012.Rok 2012 byl ve znamení nákupu a instalací nových 10GHz páteřních spojů a přestaveb AP a předělávek členů na technologii NV2.

Daniel Tvrdý shrnul práce provedené za posledních 12 měsíců.

 • předělávka 23 AP (rekonstrukce, montáž/výměna resetátorů, údržba)

 • výstavba čtyř nových AP: Skotnice (přesun z původního umístění na jiný dům v bezprostřední blízkosti), Vydraliny (Kraví hora, Polanka), Zš Olbramice, U Barevny (bytové domy Havlíčkova 816 - 818)

 • koupě a montáž sedmi nových páteřních spojů v pásmu 10GHz

 • dokončení „kruhu" mezi Klimkovicemi (ZUš) a lázněmi pro případ zálohy konektivity

 • montáž nových antén pro rychlost NV2 na vybraných AP a přesun členů na novou rychlost NV2

 • sesí?ování bytových domů Havlíčkova 816 - 818

 • připojení Oú Olbramice

 • vybudování dvou nových hot-spotů (Měú Klimkovice, Modřenka)

 • snížení nákladů na konektivitu při zachování současných rychlostí

 • odchod Jiřího Langra z rady OS KlimNet. Jirka je jedním ze základajících členů OS KlimNet a byl tedy v radě sdružení od samého počátku. Tímto mu děkujeme za vše, co pro OS KlimNet udělal (od roku 2004, tj. přes 8 let), vymyslel a kam se celý OS KlimNet i díky jemu za tu dobu posunul.


3. Plán hospodaření na rok 2013

Plánované akce:

 • rušení 2.4 GHz antén a přechod členů z 2.4 na technologii 5 GHz (dotované výměny zařízení u členů)

 • navyšování rychlostí u členů (přechodem na NV2)

 • pokračování v předělávkách AP: Zš Klimkovice (v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí fasády Zš Klimkovice), ZUš, Václavovice, Budzela (nový stožár), legie (nový stožár)

 • předělávky páteřních spojů - nasazeních dalších spojů v pásmu 10Ghz, 3 spoje již zakoupeny

 • výstavba nových AP (Polanka, Hýlov)

 • revize a případné opravy optických tras v řadovkách a panelácích.

Daniel Tvrdý vyzval přítomné ke vznesení připomínek, návrhů a dotazů.Schválení plánu hospodaření na rok 2013.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.Zpráva o kontrole hospodaření sdružení

Kontrolor Pavel Vdovičík při kontrole nenarazil na větší nejasnosti.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.4. úprava Finančního řádu (snížení pravidelného měsíčního členského příspěvku)

Daniel Tvrdý přednesl návrh na snížení pravidelného měsíčního členského příspěvku z 350 Kč na 300 Kč, a s tím související úpravu finančního řádu.

Platnost nového finančního řádu bude od 1.9.2013, aby byl dostatek času oznámit tuto změnu členům, a ti si mohli změnit své trvalé příkazy. Ze strany OS KlimNet budou do té doby provedeny potřebné úpravy ve fakturaci.

Pokud budou členové i po platnosti nové výše členských příspěvků platit původní částku, tj. 350 Kč, budou na tuto skutečnost po přechodnou dobu několika měsíců automaticky upozoroováni e-mailem, aby si upravili své trvalé příkazy.

členům, kteří mají nastavenu periodu fakturace na jinou než měsíční, budou postupně přeplatky vráceny (jelikož už nebudou moci na změnu finančního řádu včas reagovat).

Pokud člen nepožádá o vrácení případného přeplatku, bude tento přeplatek považován za mimořádný členský příspěvek do sdružení - jako podpora činnosti sdružení, viz. bod „5. Mimořádný členský příspěvek" ve Finančním řádu. Na konci kalendářního roku bude vystavena faktura ve výši přeplatku na mimořádný členský příspěvek a automaticky započtena z přeplatku daného člena.

Zároveo Daniel Tvrdý přednesl návrh na úpravu způsobu platby, a to omezení platby v hotovosti v sídle sdružení. Platba v hotovosti bude možná pouze v odůvodněných případech a zároveo pouze po předchozí domluvě. Je to z důvodu omezení nakládání s hotovostí v sídle sdružení a omezení administrativní náročnosti. členové, kteří chodí platit do kanceláře, budou postupně na tuto skutečnost upozoroováni a budou jim předány informace, jak lze platit pomocí trvalých příkazů nebo pomocí složenky (budou jim předány složenky s předvyplněnými údaji).Změna členských příspěvků

Nyní:

 • KLIMNET Minimum ................................. 50 Kč

 • KLIMNET Standard 2,4 .......................... 350 Kč

 • KLIMNET Standard LAN a 5G .................. 350 Kč

 • KLIMNET Standard Optika ..................... 350 Kč


Změna k 1.9.2013 na:

 • KLIMNET Minimum ................................. 50 Kč

 • KLIMNET Standard LAN a 5G ................. 300 Kč

 • KLIMNET Standard Optika ..................... 300 Kč

 • KLIMNET Standard NV2 ........................ 300 KčHlasování o změně finančního řádu

Bod. 2., odst. 2.2 Jednorázová platba - omezení platby v hotovosti

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.Bod. 3., odst. 3.2 Pravidelný měsíční členský poplatek - omezení platby v hotovosti

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.Bod. 4., odst. 4.2 Typy členských příspěvků - změna

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bod. 6., odst. 6.3 Změny a úlevy v příspěvcích - přeplatky

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Nový Finanční řád bude platný k 1.9.2013.5. Daniel Tvrdý přítomné informoval o změně občanského zákoníku 89/2012 Sb., jenž bude platný od 1.1.2014. Nabytím platnosti se automaticky občanská sdružení transformují na „Spolek". Jelikož byl nový občanský zákoník schválen teprve nedávno, tak dosud moc informací k tomuto není, zákonem je však stanoveno přechodné období 3 roky, během nichž bude třeba upravit název sdružení a Stanovy. Z hlediska fungování KlimNetu se nic zásadního nemění a KlimNet bude fungovat podobně jako doposud, i když nově už jako „Spolek". Do VH v roce 2014 se pokusíme připravit nové Stanovy odpovídající novému zákonu tak, abychom je mohli schválit.6. Následně Daniel Tvrdý vyzval všechny přítomné, aby přednesli své dotazy, návrhy a připomínky.

Diskuze se týkala:

 • informování přítomných členů o rozdílnosti v typech členství

 • informování přítomných členů o novém typu členství NV2, s tím související výměna zařízení u členů a jejich finanční dotování ze strany OS KlimNet

 • informování přítomných členů ohledně investic do páteřních spojů

 • optických tras - možnosti výkopových prací, administrativa (projekt, veškerá povolení) - s tím vším souvisí vysoké náklady

 • informování přítomných členů k vysílacím pásmům (od 2,4GHz, přes 5GHz k 10GHz)

 • o rozšíření sítě v současné době neuvažujeme, pracujeme na zkvalitnění stávající sítě.
7. Daniel Tvrdý poté prohlásil pořad jednání NVH za ukončený, poděkoval všem přítomným za účast a NVH cca v 19 hod. ukončil.

Přílohy:

Prezenční listina 14.6.2013

Finanční řád ze dne 14.6.2013 , s platností od 1.9.2013

Výsledovka za rok 2012 ze dne 14.6.2013