Zápis o valné hromadě občanského sdružení ze dne 6. června 2014

Zápis o valné hromadě občanského sdružení
ze dne 6. června 2014

Občanské sdružení KlimNet
se sídlem: 28. října 141, Klimkovice, PSč: 742 83
Ič: 26666936
Den konání: 6. června 2014, čas: 18:00 hod
Místo konání: Klimkovice, Hasičská zbrojnice

Pořad jednání:

  1. Zahájení

  2. Zpráva o dosavadním hospodaření sdružení za rok 2013

  3. úprava Finančního řádu

  4. Diskuze

  5. Závěr

PRŮBĚH

1. Valnou hromadu (VH) zahájil Daniel Tvrdý, předseda sdružení v 18:00 hod, který konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 16 členů sdružení a valná hromada (VH) není usnášení schopná.

Předseda sdružení ing. Daniel Tvrdý poté prohlásil pořad jednání VH za ukončený a VH ukončil v 18:15 hod. Dle „Oznámení - o konání valné hromady" ze dne 20. května 2014 bude náhradní valná hromada svolána dne 6. června 2014 v 18:30 hod. a bude mít nezměněný pořad jednání.


Příloha:

Prezenční listina 6. června 2014