Zápis o náhradní valné hromadě občanského sdružení ze dne 6. června 2014

Zápis o náhradní valné hromadě občanského sdružení ze dne 6. června 2014

Občanské sdružení KlimNet
se sídlem: 28. října 141, Klimkovice, PSč: 742 83
Ič: 26666936
Den konání: 6. června 2014, čas: 18:30 hod.
Místo konání: Klimkovice, Hasičská zbrojnice

Pořad jednání:

 1. Zahájení

 2. Zpráva o dosavadním hospodaření sdružení za rok 2013

 3. úprava Finančního řádu

 4. Diskuze

 5. Závěr


PRŮBĚH

1. Náhradní valnou hromadu (NVH) zahájil Daniel Tvrdý, předseda sdružení v 18:30 hod., který konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 16 členů sdružení a NVH je usnášení schopná.

Daniel Tvrdý navrhl jako zapisovatele a skrutátora Renátu Byrtusovou a jako ověřovatele Pavla Vdovičíka, v souladu s příslušným ustanovením Stanov s tím, že Daniel Tvrdý bude předsedající NVH. Vyzval rovněž všechny přítomné, aby se k tomuto návrhu vyjádřili, resp. vyjádřili své připomínky.

Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Schválení programu.

Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

2. Předseda Daniel Tvrdý přednesl členům zprávu o výsledcích hospodaření za rok 2013.

Zpráva je součástí přílohy.

Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

3. úprava Finančního řádu

Předsedající přednesl návrh na následující úpravy Finančního řádu:

 • zrušení bodu 2.5 - vrácení 1/12 registračního poplatku při ukončení členství do jednoho roku od registrace,

 • doplnění bodu 3.5. - změna fakturačního období, zavedení manipulačního poplatku za příjem platby v hotovosti,

 • doplnění bodu 6.3 - přeplatky.

Nový Finanční řád je platný od 1. srpna 2014, kompletní znění je součástí přílohy.

Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

4. Následně předsedající vyzval všechny přítomné, aby přednesli své dotazy, návrhy a připomínky.

Diskuze se týkala:

 • změn v Občanském zákoníku a Zákonu o telekomunikacích,

 • informování přítomných členů o důvodech, které vedou k zavedení manipulačního poplatku za příjem platby v hotovosti,

 • informování přítomných členů o postupu při požadavku na vrácení přeplatku členského příspěvku,

 • informování přítomných členů ohledně investic do páteřních spojů, optických tras - možnosti výkopových prací, administrativa (projekt, veškerá povolení) - s tím vším souvisí vysoké náklady.


5. Předsedající poté prohlásil pořad jednání NVH za ukončený, poděkoval všem přítomným za účast a NVH cca v 19 hod. ukončil.


Přílohy:

Prezenční listina ze dne 6. června 2014

Finanční řád ze dne 6. června 2014, s platností od 1. srpna 2014

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2013