Zápis o náhradní valné hromadě občanského sdružení ze dne 25.října 2015

Zápis o náhradní valné hromadě občanského sdružení ze dne 25.října 2015

 

Občanské sdružení KlimNet
se sídlem: 28.října 141, Klimkovice, PSČ: 742 83

IČ: 26666936

Den konání:
25.října 2015, čas: 18:30 hod.
Místo konání: Klimkovice, Hasičská zbrojnice

Pořad jednání:

  1. Zahájení

  2. zpráva o dosavadním hospodaření sdružení

  3. ukončení členství členům, kteří neplní své závazky vůči sdružení

  4. úprava stanov a dalších řádů z důvodu transformace na spolek

  5. volba rady a kontrolora sdružení

  6. diskuze

  7. závěr

 

PRŮBĚH

1. Náhradní valnou hromadu (NVH) zahájil Daniel Tvrdý, předseda sdružení v 18:30 hod., který konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 21členů sdružení a NVH je usnášení schopná.

Daniel Tvrdý navrhl jako zapisovatele Veroniku Čechákovou, skrutátora Aleše Rašku a jako ověřovatele Pavla Vdovičíka, v souladu s příslušným ustanovením Stanov s tím, že Daniel Tvrdý byl předsedajícím NVH zvolen dle Jednacího řádu na posledním zasedání rady OS KlimNet dne 23.10.2015. Vyzval všechny přítomné, aby se k tomuto návrhu vyjádřili, resp. vyjádřili své připomínky.

Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Schválení programu.

Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

 

2. Předseda Daniel Tvrdý přednesl členům zprávu o výsledcích hospodaření za rok 2014. Zpráva je součástí přílohy.

Přítomné informoval o počtu členů, kteří se aktivně na chodu sdružení podílí. Dále uvedl statistiky počtu aktivních či neaktivních členů, množství úkonů provedených v uplynulém období a to jak u členů, tak významnějších úkonů a událostí týkajících se sítě - předělávky AP, nové páteřní spoje, navýšení konektivity, zařízení zdarma na Zápůjční listy, kamerový systém s městem Klimkovice, sponzorské dary a v neposlední řadě informoval o projektu SledováníTV, jehož jsme se stali partnerem. Bližší informace k tomuto projektu podal Pavel Vdovičík.

Předsedající Daniel Tvrdý seznámil přítomné členy s plánem hospodaření na následující rok. Následně bylo hlasováno o zprávě o hospodaření za uplynulé období a o tomto plánu na období následující.

Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

 

Kontrolor sdružení Pavel Vdovičík přítomné informoval o tom, že se v uplynulém období od konání předchozí VH a NVH účastnil většiny zasedání Rady Sdružení, kde byl přítomen většině rozhodování o nakládání s prostředky sdružení. Kontrolor sdružení informoval přítomné, že se nedomnívá, že Rada Sdružení vynakládala a rozhodovala o vynakládání prostředků Sdružení v rozporu s cíli sdružení obsaženými ve Stanovách. Dále přítomné informoval, že se domnívá, že Rada Sdružení vynakládala prostředky Sdružení účelně.

Hlasování: 20 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

 

3. Předseda Daniel Tvrdý přečetl jména a příjmení členů, kteří neplnili v roce 2013 a 2014 své závazky vůči sdružení. U každého člena uvedl i výši neuhrazeného členského příspěvku. Kontrolor Pavel Vdovičík přítomné blíže seznámil o standardním postupu – opakované kontaktování členů několika způsoby a upozorňování na neuhrazené členské příspěvky s možností úhrady po splatnosti. Daným členům byl také zaslán individuální informační e-mail s upozorněním, že se bude na VH jednat o jejich vyloučení z důvodu neplnění závazků. Reagoval pouze jeden člen, jehož kontrolor sdružení pozval na VH, abychom mohli situaci na místě projednat. Člen se však nedostavil.

Hlasování o vyloučení: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

 

4. Daniel Tvrdý informoval o transformaci sdružení na spolek dle NOZ a s tím související úpravu stanov a řádů.

 

Změna názvu z „OS KlimNet“ na „KlimNet z. s.“

Hlasování o změně názvu: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

 

Změna stanov

- Změna ze sdružení na spolek (adaptace na NOZ)

- Změna názvu z „OS KlimNet“ na „KlimNet z. s.“

- Usnášeníschopnost při účasti 35% členů

- Změna volby rady a kontrolora z tajné na veřejnou volbu

- Vypuštění možnosti zastupování na základě plné moci

Hlasování o změně stanov: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

 

Změna finančního řádu

- Změna ze sdružení na spolek

- Doplnění bodu 3.1 (do 15. dne v měsíci musí být částka připsána na účet spolku)

- Snížení počtu typů členských příspěvků (z původních 4 na 2)

Hlasování o změně finančního řádu: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

 

Změna organizačního řádu

- Změna ze sdružení na spolek

- Vypuštění orgánu místopředseda

- Sladění se stanovami

Hlasování o změně organizačního řádu: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

 

Změna jednacího řádu

- Změna ze sdružení na spolek

- Sladění se stanovami

Hlasování o změně jednacího řádu: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

 

Kontrolor připomněl, že od této chvíle se NVH řídí novými stanovami a řády.

 

5. Daniel Tvrdý sdělil, že na posledním jednání rady ze dne 23.10.2015 bylo navrženo, aby nová rada spolku měla opět 6 členů.

Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

 

Předsedající přečetl seznam kandidátů na novou radu spolku, stručně je představil a přítomné vyzval, aby se případní zájemci o kandidaturu do rady spolku přihlásili a představili. Nikdo z přítomných neprojevil zájem, a proto Daniel Tvrdý přítomným vysvětlil systém hlasování.

Hlasování o systému hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

 

Poté jsme k hlasování o volbě jednotlivých kandidátů přistoupili.

Daniel Tvrdý

Hlasování o volbě: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

 

Aleš Raška

Hlasování o volbě: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

 

Martin Kuča

Hlasování o volbě: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

 

Radek Neuvirt

Hlasování o volbě: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

 

Štěpán Hradský

Hlasování o volbě: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

 

Veronika Čecháková

Hlasování o volbě: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

 

Následovala volba kontrolora sdružení. Předsedající přečetl seznam kandidátů, resp. kandidáta, na nového kontrolora spolku, stručně jej představil a přítomné vyzval, aby se případní zájemci o kandidaturu na kontrolora spolku přihlásili a představili. Nikdo z přítomných neprojevil zájem, a proto Daniel Tvrdý přítomným vysvětlil systém hlasování.

Hlasování o systému hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

 

Hlasování o volbě Pavla Vdovičíka jako kontrolora spolku.

Hlasování o volbě: 20 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování

 

Daniel Tvrdý poděkoval přítomným za hlasování.

Kontrolor Pavel Vdovičík požádal na základě stanov všechny výše zvolené o doložení výpisu z rejstříku trestů v průběhu následujících 14 dnů.

 

6. Následně předsedající vyzval všechny přítomné, aby přednesli své dotazy, návrhy a připomínky.

Diskuze se týkala:

  • informací ohledně investic do materiálu, stavu technologie, rozvoji, investic a plánech do budoucna

  • informování přítomných členů o nových internetových stránkách spolku KlimNet, které budou uvedeny do provozu po valné hromadě.


7. Předsedající poté prohlásil pořad jednání NVH za ukončený, poděkoval všem přítomným za účast a NVH cca v 19:15 hod. ukončil.

 

Přílohy:

Prezenční listina ze dne 25.října 2015 – kopie

Stanovy ze dne 25.října 2015

Finanční řád ze dne 25.října 2015

Organizační řád ze dne 25.října 2015

Jednací řád ze dne 25.října 2015