Zápis o valné hromadě občanského sdružení ze dne 25.října 2015

Zápis o valné hromadě občanského sdružení
ze dne 25.října 2015

 

Občanské sdružení KlimNet
se sídlem: 28.října 141, Klimkovice, PSČ: 742 83

IČ: 26666936

Den konání: 25.října 2015, čas: 18:00 hod

Místo konání: Klimkovice, Hasičská zbrojnice

Pořad jednání:

  1. Zahájení

  2. zpráva o dosavadním hospodaření sdružení

  3. ukončení členství členům, kteří neplní své závazky vůči sdružení

  4. úprava stanov a dalších řádů z důvodu transformace na spolek

  5. volba rady a kontrolora sdružení

  6. diskuze

  7. závěr

 

PRŮBĚH

1. Valnou hromadu (VH) zahájil Daniel Tvrdý, předseda sdružení v 18:00 hod, který konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 21 členů sdružení a valná hromada (VH) není usnášení schopná.

Předseda sdružení ing. Daniel Tvrdý poté prohlásil pořad jednání VH za ukončený a VH ukončil v 18:10 hod. Dle „Oznámení - o konání valné hromady" ze dne 9.října 2015 bude náhradní valná hromada svolána dne 25.října 2015 v 18:30 hod. a bude mít nezměněný pořad jednání.

Příloha:

Prezenční listina ze dne 25.října 2015