Zápis o valné hromadě spolku ze dne 16.listopadu 2016

Zápis o valné hromadě spolku
ze dne 16.listopadu 2016

KlimNet z. s.
se sídlem: 28.října 141, Klimkovice, 742 83
IČ: 26666936
Den konání: 16.listopadu 2016, čas: 18:00 hod
Místo konání: Klimkovice, Hasičská zbrojnice

Pořad jednání:
1. zahájení
2. zpráva o dosavadním hospodaření spolku
3. ukončení členství členům, kteří neplní své závazky vůči spolku
4. diskuze
5. závěr

PRŮBĚH
1. Valnou hromadu (VH) zahájil Štěpán Hradský, předseda spolku v 18:00 hod, který konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 12 členů spolku a valná hromada (VH) není usnášení schopná. Předseda spolku Štěpán Hradský poté prohlásil pořad jednání VH za ukončený a VH ukončil v 18:10 hod. Dle „Oznámení - o konání valné hromady" ze dne 17.října 2016 bude náhradní
valná hromada svolána dne 16.listopadu v 18:30 hod. a bude mít nezměněný pořad jednání.

Příloha:
Prezenční listina ze dne 16.listopadu 2016

prezencni-listina-VH_NVH2016.pdf