Zápis o náhradní valné hromadě spolku ze dne 16.listopadu 2016

Zápis o náhradní valné hromadě spolku
ze dne 16.listopadu 2016

KlimNet z. s.
se sídlem: 28.října 141, Klimkovice, 742 83
IČ: 26666936
Den konání: 16.listopadu 2016, čas: 18:30 hod
Místo konání: Klimkovice, Hasičská zbrojnice

Pořad jednání:
1. zahájení
2. zpráva o dosavadním hospodaření spolku
3. ukončení členství členům, kteří neplní své závazky vůči spolku
4. diskuze
5. závěr

PRŮBĚH
1. Náhradní valnou hromadu (NVH) zahájil Štěpán Hradský, předseda spolku v 18:30 hod., který konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 12 členů spolku a NVH je usnášení schopná.
Štěpán Hradský navrhl jako zapisovatele Veroniku Čechákovou, skrutátora Aleše Rašku a jako ověřovatele Pavla Vdovičíka, v souladu s příslušným ustanovením Stanov s tím, že Štěpán Hradský byl předsedajícím NVH zvolen dle Jednacího řádu na posledním zasedání rady spolku KlimNet dne 8.11.2016. Vyzval všechny přítomné, aby se k tomuto návrhu vyjádřili, resp. vyjádřili své připomínky.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Schválení programu.
Hlasování: 11 pro, 1 proti, 0 se zdrželo hlasování

2. Předseda Štěpán Hradský přednesl členům zprávu o výsledcích hospodaření za rok 2015. Zpráva je součástí přílohy.
Přítomné informoval o počtu členů, kteří se aktivně podílí na chodu spolku. Dále uvedl statistiky počtu aktivních či neaktivních členů, množství úkonů provedených v uplynulém období, a to jak u členů, tak významnějších úkonů a událostí týkajících se sítě - předělávky AP, nové páteřní spoje, navýšení konektivity, kamerový systém s městem Klimkovice, sponzorské dary, IPTV.
Předsedající Štěpán Hradský seznámil přítomné členy s plánem hospodaření na následující rok. Následně bylo hlasováno o zprávě o hospodaření za uplynulé období a o tomto plánu na období
následující.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

Kontrolor spolku Pavel Vdovičík přítomné informoval o tom, že se v uplynulém období od konání předchozí VH a NVH účastnil většiny zasedání rady spolku, kde byl přítomen většině rozhodování o nakládání s prostředky spolku. Kontrolor spolku informoval přítomné, že se nedomnívá, že rada vynakládala a rozhodovala o vynakládání prostředků spolku v rozporu s cíli spolku obsaženými ve Stanovách. Dále přítomné informoval, že se domnívá, že rada spolku vynakládala prostředky spolku účelně.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

3. Předseda Štěpán Hradský přítomné informoval o členech, kteří mají pozastavené členství z důvodu nehrazení členských příspěvků či jiných závazků. O jejich dalším setrvání ve spolku KlimNet bude rozhodnuto na první následující radě spolku po VH a NVH.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

4. Následně předsedající vyzval všechny přítomné, aby přednesli své dotazy, návrhy a připomínky.
Diskuze se týkala:
• informací ohledně investic do materiálu, stavu a struktury technologie, rozvoji, investic a plánech do budoucna

5. Předsedající Štěpán Hradský poté prohlásil pořad jednání NVH za ukončený, poděkoval všem přítomným za účast a NVH v 19:00 hod. ukončil.

Přílohy:
Prezenční listina ze dne 16.listopadu 2016
Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015 (bude doplněno)

prezencni-listina-VH_NVH2016.pdf