Zápis o náhradní valné hromadě spolku ze dne 27.října 2017

Zápis o náhradní valné hromadě spolku
ze dne 27.října 2017

KlimNet z. s.
se sídlem: 28.října 141, Klimkovice, 742 83
IČ: 26666936
Den konání: 27. října 2017, čas: 18:30 hod.
Místo konání: Klimkovice, Hasičská zbrojnice

Pořad jednání:
1. zahájení
2. zpráva o dosavadním hospodaření sdružení
3. plán hospodaření na další rok
4. ukončení členství členům, kteří neplní své závazky vůči spolku
5. hlasování o změně názvu z "KlimNet z. s." na KlimNet z. s.
6. úprava Stanov z důvodu změny názvu
7. změna Organizačního řádu - Rada Spolku, Čl. 6 Působnost rady, bod 7.
8. diskuze
9. závěr

PRŮBĚH
1. Náhradní valnou hromadu (NVH) zahájil Štěpán Hradský, předseda spolku v 18:30 hod., který konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 12 členů spolku a 1 host, jenž má Plnou moc a NVH je usnášení schopná. Štěpán Hradský navrhl jako zapisovatele Veroniku Čechákovou, skrutátora Aleše Rašku a jako ověřovatele Pavla Vdovičíka, v souladu s příslušným ustanovením Stanov s tím, že Štěpán Hradský byl předsedajícím NVH zvolen dle Jednacího řádu na posledním zasedání rady spolku KlimNet dne 23.10.2017. Vyzval všechny přítomné, aby se k tomuto návrhu vyjádřili, resp. vyjádřili své připomínky.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Schválení programu.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

2. Předseda Štěpán Hradský přednesl členům zprávu o výsledcích hospodaření za rok 2016. Zpráva je součástí přílohy.
Přítomné informoval o počtu členů, kteří se aktivně podílí na chodu spolku. Dále uvedl statistiky počtu aktivních či neaktivních členů, množství úkonů provedených v uplynulém období, a to jak u členů, tak významnějších úkonů a událostí týkajících se sítě - předělávky AP, nové páteřní spoje, sponzorské dary finanční či věcné, sponzorské dary formou úlevy z členského příspěvku v případě organizací, IPTV, hotspoty.
Kontrolor spolku Pavel Vdovičík přítomné informoval o tom, že se v uplynulém období od konání předchozí VH a NVH účastnil většiny zasedání rady spolku, kde byl přítomen většině rozhodování o nakládání s prostředky spolku. Kontrolor spolku informoval přítomné, že se nedomnívá, že rada vynakládala a rozhodovala o vynakládání prostředků spolku v rozporu
s cíli spolku obsaženými ve Stanovách. Dále přítomné informoval, že se domnívá, že rada spolku vynakládala prostředky spolku účelně.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

3. Předsedající Štěpán Hradský seznámil přítomné členy s plánem hospodaření na následující rok. Následně bylo hlasováno o zprávě o hospodaření za uplynulé období a o tomto plánu na období následující.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

4. Předseda Štěpán Hradský přítomné informoval o členech, kteří mají pozastavené členství z důvodu nehrazení členských příspěvků či jiných závazků. O jejich dalším setrvání ve spolku KlimNet bude rozhodnuto na první následující radě spolku po VH a NVH.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

5. Předseda Štěpán Hradský přítomné informoval o důvodu hlasování o změně názvu z "KlimNet z. s." na KlimNet z. s.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

6. Předseda Štěpán Hradský přítomné informoval o hlasování o změně Stanov z důvodu změny názvu spolku.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

7. Předseda Štěpán Hradský přítomné informoval o hlasování o změně Organizačního řádu - Rada Spolku, Čl. 6 Působnost rady, bod 7.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

8. Následně předsedající vyzval všechny přítomné, aby přednesli své dotazy, návrhy a připomínky.
Diskuze se týkala:
• informací ohledně stavu a struktury technologie, rozvoji, investic a plánech do budoucna

9. Předsedající Štěpán Hradský poté prohlásil pořad jednání NVH za ukončený, poděkoval všem přítomným za účast a NVH v 19:15 hod. ukončil.

Přílohy:
Prezenční listina ze dne 27. října 2017 (k nahlédnutí v kanceláři)
Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2016 (k nahlédnutí v kanceláři)
Stanovy ze dne 27. října 2017
Organizační řád ze dne 27. října 2017