Zápis o valné hromadě spolku ze dne 27.října 2017

Zápis o valné hromadě spolku
ze dne 27.října 2017

KlimNet z. s.
se sídlem: 28.října 141, Klimkovice, 742 83
IČ: 26666936
Den konání: 27. října 2017, čas: 18:00 hod
Místo konání: Klimkovice, Hasičská zbrojnice

Pořad jednání:
1. zahájení
2. zpráva o dosavadním hospodaření sdružení
3. plán hospodaření na další rok
4. ukončení členství členům, kteří neplní své závazky vůči spolku
5. hlasování o změně názvu z "KlimNet z. s." na KlimNet z. s.
6. úprava Stanov z důvodu změny názvu
7. změna Organizačního řádu - Rada Spolku, Čl. 6 Působnost rady, bod 7.
8. diskuze
9. závěr

PRŮBĚH
1. Valnou hromadu (VH) zahájil Štěpán Hradský, předseda spolku v 18:00 hod, který konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 12 členů spolku a 1 host, jenž má Plnou moc členky a valná hromada (VH) není usnášení schopná.
Předseda spolku Štěpán Hradský poté prohlásil pořad jednání VH za ukončený a VH ukončil v 18:10 hod. Dle „Oznámení - o konání valné hromady" ze dne 26. září 2017 bude náhradní valná hromada svolána dne 27. října 2017 v 18:30 hod. a bude mít nezměněný pořad jednání.

Přílohy:
Prezenční listina ze dne 27. října 2017 (k nahlédnutí v kanceláři)