O Z N Á M E N Í - o konání Valné hromady

O Z N Á M E N Í - o konání Valné hromady

Rada spolku KlimNet se sídlem v Klimkovicích, 28.října 141, svolává v souladu s čl. 5 stanov spolku

VALNOU HROMADU,

která se uskuteční dne 21.11.2022 v 18 hodin v sále Hasičské zbrojnice v Klimkovicích, na ul. Požárnická 290.

Program jednání:

  1. zahájení
  2. zpráva o dosavadním hospodaření sdružení
  3. plán hospodaření na další rok
  4. plánování investic
  5. diskuze
  6. závěr

 

Upozornění členům:
I.    Nebude-li valná hromada po uplynutí půl hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá rada spolku KlimNet náhradní valnou hromadu, která bude zahájena tentýž den v 18:30 hod. Náhradní valná hromada bude mít nezměněný pořad jednání.