O Z N Á M E N Í - o konání Valné hromady

O Z N Á M E N Í - o konání Valné hromady

Rada spolku KlimNet se sídlem v Klimkovicích, Požárnická 140, svolává v souladu s čl. 5 stanov spolku

VALNOU HROMADU,

která se uskuteční dne 1.3.2024 v 18 hodin v sále Hasičské zbrojnice v Klimkovicích, na ul. Požárnická 290.

Program jednání:

  1. zahájení
  2. zpráva o dosavadním hospodaření spolku
  3. informace o probíhajících kontrolách FÚ a ČTÚ
  4. plán hospodaření na další rok
  5. plánování investic
  6. diskuze
  7. závěr

Upozornění členům:
I.    Nebude-li valná hromada po uplynutí půl hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá rada spolku KlimNet náhradní valnou hromadu, která bude zahájena tentýž den v 18:30 hod. Náhradní valná hromada bude mít nezměněný pořad jednání.