O Z N Á M E N Í - o konání Valné hromady

O Z N Á M E N Í - o konání Valné hromady

Rada občanského sdružení KlimNet se sídlem v Klimkovicích, 28.října 141, svolává v souladu s čl. 5 stanov sdružení

VALNOU HROMADU,

která se uskuteční dne 25.10.2015 v 18 hodin v sále Hasičské zbrojnice v Klimkovicích, na ul. Požárnická 290.

Program jednání:

  1.     zpráva o dosavadním hospodaření sdružení
  2.     ukončení členství členům, kteří neplní své závazky vůči sdružení
  3.     úprava stanov a dalších řádů z důvodu transformace na spolek
  4.     volba rady sdružení
  5.     diskuze
  6.     závěr

Upozornění členům:
I.    Nebude-li valná hromada po uplynutí půl hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá rada OS KlimNet náhradní valnou hromadu, která bude zahájena tentýž den v 18:30 hod. Náhradní valná hromada bude mít nezměněný pořad jednání.