O Z N Á M E N Í - o konání Valné hromady

O Z N Á M E N Í - o konání Valné hromady

Rada spolku KlimNet se sídlem v Klimkovicích, 28.října 141, svolává v souladu s čl. 5 stanov spolku

VALNOU HROMADU,

která se uskuteční dne 27.10.2017 v 18 hodin v sále Hasičské zbrojnice v Klimkovicích, na ul. Požárnická 290.

Program jednání:

  1. zahájení    
  2. zpráva o dosavadním hospodaření sdružení
  3. plán hospodaření na další rok
  4. ukončení členství členům, kteří neplní své závazky vůči spolku
  5. hlasování o změně názvu z "KlimNet z. s." na KlimNet z. s.
  6. úprava Stanov z důvodu změny názvu
  7. změna Organizačního řádu - Rada Spolku, Čl. 6 Působnost rady, bod 7.
  8. diskuze
  9. závěr

 

Upozornění členům:
I.    Nebude-li valná hromada po uplynutí půl hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá rada spolku KlimNet náhradní valnou hromadu, která bude zahájena tentýž den v 18:30 hod. Náhradní valná hromada bude mít nezměněný pořad jednání.